Aarhus Universitets segl

Vedtægter

Vedtægter for Center for Journalistiske Universitetsuddannelser ved Aarhus Universitet

§ 1. Navn og placering

Centrets navn er på dansk: Center for Journalistiske Universitetsuddannelser. På engelsk er navnet: Centre for University Studies in Journalism

Centret er placeret ved Arts, Aarhus Universitet.

§ 2. Oprettelse og formål

Centret er oprettet i 2004 i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på grundlag af parternes aftale af 5. marts 2004 om forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde. Centret blev i 2004 formelt godkendt af bestyrelsen for Aarhus Universitet som uddannelses- og forskningscenter ved Aarhus Universitet.

Centrets formål er at koordinere samarbejdet om journalistiske uddannelser mellem Danmarks Medie- og  Journalisthøjskole og Aarhus Universitet for bedre at kunne honorere samfundets behov for uddannelser, der kombinerer et bredt spekter af sagfaglige/akademiske kompetencer med journalistisk professionalisme. I udgangspunktet er  samarbejdspartnerne fra Aarhus Universitet Arts og BSS, men centret er åbent for Universitetets øvrige fakulteter.

De overordnede formål er:

1. at udvikle det samlede udbud af journalistisk orienterede uddannelser i regionen ved

a: at sikre professionsbachelorer fra Danmarks Journalisthøjskole mulighed for videreuddannelse

b: at sikre universitetsbachelorer mulighed for at professionsrette deres kandidatuddannelse i retning af journalistiske kompetencer

2. at øge udveksling af studerende og undervisning mellem de involverede institutioner

3. at koordinere forsknings- og udviklingssamarbejde mellem de to institutioner

§ 3. Medarbejdere ved centret

Centret er den organisatoriske ramme for medarbejdere fra de to institutioner, som er involveret i det i § 2 nævnte samarbejde.

For fastansatte medarbejdere gælder, at de altid er ansat ved et af universitetets institutter eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og med udgangspunkt heri udfører deres arbejde ved centret efter aftale med det pågældende institut eller med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

§ 4. Organisation

Dekanen for Arts er efter bemyndigelse fra rektor ansvarlig for centrets virksomhed.

Centret ledes af en centerleder og en bestyrelse.

Centerlederen

Centerlederen udpeges af dekanen for Arts i samråd med rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for en 5-årig periode. Første udpegning i henhold til denne vedtægt blev foretaget for perioden indtil 31. december 2009.

Centerlederen har efter bemyndigelse fra dekanen for Arts samme opgaver og kompetence som institutledere i henhold til Aarhus Universitets vedtægter.

Bestyrelsen

Der udpeges en bestyrelse på i udgangspunktet 5 personer. Hvis flere fakulteter inddrages i arbejdet, kan bestyrelsens medlemstal udvides tilsvarende med 1 repræsentant pr. samarbejdspartner. Bestyrelsen sammensættes og udpeges på følgende måde:

Formanden udpeges blandt de udpegede bestyrelsesmedlemmer af rektor for Aarhus Universitet i samråd med rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt dekanerne for Arts og BSS.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af rektor for Aarhus Universitet, idet

  • rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indstiller 2 medlemmer udpeget blandt Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles videnskabelige medarbejdere
  • dekanen for Arts indstiller 2 medlemmer udpeget blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere
  • dekanen for BSS indstiller 2 medlemmer udpeget blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 3-årig periode. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges. Første udpegning af medlemmer i henhold til denne vedtægt blev foretaget for perioden indtil 31. januar 2007.

Bestyrelsen har følgende opgaver:

  • Bestyrelsen fungerer som kontaktled til centrets samarbejdspartnere
  • Bestyrelsen får forelagt centerets årlige planer og budgetter og drøfter generelle og principielle spørgsmål vedrørende centret med centerlederen
  • Bestyrelsen virker i øvrigt som følgegruppe for centerlederen, dvs. som det forum, hvor centerlederen kan få rådgivning og få diskuteret sine planer

Bestyrelsesmøder afholdes, når et medlem af bestyrelsen eller centerlederen fremsætter ønske herom. Bestyrelsens formand påser, at alle medlemmer indkaldes. Over forhandlinger i bestyrelsen skal der tages referat, som godkendes på det næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Er stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Centerlederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende panel der repræsenterer aftagerne.

§ 5. Økonomi

Centret drives af de bevillinger, som stilles til rådighed af Arts, BSS, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt eksterne bevillingsgivere efter samme bevillingsmæssige retningslinjer, som gælder for tilsvarende faglige enheder på fakultetet.

§ 6. Ændring af vedtægter

Vedtægtsændringer, herunder beslutning om centrets ophør, træffes af bestyrelsen efter indstilling fra Arts.

§ 7. Ikrafttræden

Vedtægterne trådte i kraft d. 1.8. 2004.

Godkendt af rektor for Aarhus Universitet med tilslutning fra bestyrelsen 17. maj 2004.

Tiltrådt af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2004.