Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det siger studieordningen

Hvilke typer specialer er der?

Nedenfor kan du se et overblik over, hvad studieordningen (2017) siger om formålet med specialeforløbet, de faglige mål samt de forskellige typer af specialer, der kan skrives på Analytisk journalistik

Formålet med specialeforløbet

Formålet er at gennemføre et større akademisk arbejde, der lever op til uddannelsens videnskabelige standarder. Gennem arbejdet med specialet udvikler den studerende dybtgående kendskab til et selvvalgt emne, som skal ligge indenfor fagområdet, samt til den relevante videnskabelige litteratur. Dermed udvikler den studerende evne til at anvende fagets teorier og metoder til videnskabelig bearbejdning af en afgrænset problemformulering.

Endvidere videreudvikler den studerende sin evne til selvstændigt at strukturere egen arbejdsproces, herunder evne til at planlægge, tilrettelægge og udarbejde en større akademisk opgave samt evne til at identificere behov for selvstændig tilegnelse af ny viden og formidle sit arbejde i klar og forståelig form.

Faglige mål

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan: 

Viden

 • Demonstrere dybtgående viden om et omfattende og specialiseret emne, der relaterer sig til journalistik og/eller kommunikation 
 • Demonstrere viden om metoder og teorier relevante for undersøgelsen af samfundsvidenskabelige og/eller humanistiske problemstillinger

Færdigheder

 • Skrive grammatisk og sprogligt korrekt, benytte den for faget relevante akademiske citat- og referencepraksis, samt kommunikere og argumentere sagligt, sammenhængende og forståeligt
 • Udvælge, afgrænse og motivere en videnskabelig problemstilling
 • Udarbejde et relevant undersøgelsesdesign
 • Demonstrere evne til selvstændig og kritisk anvendelse af fagets teorier og metoder
 • Fremstille komplekse sagsforhold og argumentere kvalificeret for sine synspunkter i en omfattende skriftlig form
 • Anvende forskningskvalifikationer målrettet i det journalistiske arbejde
 • Reflektere over egen forsknings- og formidlingsproces

Kompetencer

 • Identificere relevante problemstillinger, metoder og teorier, der relaterer sig til journalistik og/eller kommunikation

Specialet kan have tre former: 

A) Monografispeciale

Specialet består af en større selvstændig afhandling med fokus på journalistisk praksis og/eller teori eller kommunikationspraksisser, hvor journalistister eller journalistisk praksis er en væsentlig komponent.

Formelle krav til indhold

Prøven er en fri skriftlig opgave med et omfang på 55-70 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste og eventuelle bilag), hvori der skal indgå refleksioner over, hvordan det analyserede problemfelt forholder sig til journalistiske teorier og/eller praksisser. Specialeemnet og problemformuleringen skal aftales med og godkendes af specialevejlederen. 

Specialet skal indeholde et resumé på max. 2 normalsider på engelsk (eller andet europæisk hovedsprog). Resuméet indgår modificerende i den samlede bedømmelse. Hvis specialet skrives på engelsk (eller andet fremmedsprog), kan resuméet skrives på dansk. 

Specialet kan udarbejdes individuelt eller af op til tre studerende i samarbejde. Dele af specialet, herunder indledning, konklusion og resumé, kan være fælles, men min. 40 normalsider pr. studerende skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. 

Omfang

 • 1 studerende: 55-70 normalsider i alt 
 • 2 studerende: 100-120 normalsider i alt
 • 3 studerende: 145-170 normalsider i alt

B) Produktspeciale

Gennemføres specialet som produktspeciale, udvikler den studerende evne til at skabe sammenhæng mellem det analytiske/teoretiske/empiriske udgangspunkt og produktet.

Specialet består af to dele: 

1) Et journalistisk undersøgende projekt med tilhørende videnskabelig undersøgelse af emnet som dækkes. Den studerende skal producere et eller flere journalistiske produkter præsenteret i relevante genrer, medier og til en afgrænset målgruppe. 

2) Den journalistiske del skal basere sig på en videnskabelig undersøgelse af det relevante emne. Det vil sige, at den studerende, ud fra relevante teoretiske perspektiver, formulerer en relevant problemstilling, vælger en velegnet metode og designer en undersøgelse.

Vær opmærksom på, at produktet gerne må publiceres før specialet er afleveret og bedømt.

Omfang

Specialet kan udarbejdes individuelt eller af op til tre studerende i samarbejde. Dele af specialet, herunder indledning, konklusion og resumé, kan være fælles, men min. 40 normalsider pr. studerende skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. 

Specialet skal indeholde et resumé på max. 2 normalsider på engelsk (eller andet europæisk hovedsprog). Resuméet indgår modificerende i den samlede bedømmelse. Hvis specialet skrives på engelsk (eller andet fremmedsprog), kan resuméet skrives på dansk.

 • 1 studerende: 60-80 normalsider i alt
  • Journalistisk produkt: 20-25 normalsider
  • Akademisk/analytisk del: 40-55 normalsider
 • 2 studerende: 110-130 normalsider i alt
  • Journalistisk produkt: 35-45 normalsider
  • Akademisk/analytisk del: 75-85 normalsider
 • 3 studerende: 160-190 normalsider i alt
  • Journalistisk produkt: 55-65 normalsider
  • Akademisk/analytisk del: 105-125 normalsider

Produkt som lyd eller billede

Hvis produktet har ikke-skriftlig form, skal dets omfang på forhånd aftales med både din akademiske vejleder og journalistiske bivejleder. 

C) Portfoliospeciale

Portfoliospecialet er målrettet ph.d.-studerende på 4+4-ordningen.

Gennemføres specialet som et portfoliospeciale, udvikler den studerende evne til at producere videnskabelige tekster, der behandler en overordnet, faglig problemstilling samt en syntetiserende fremstilling, der præsenterer relevante teoretiske og metodiske problemstillinger og perspektiveringer i forhold til helheden.

Gennemføres specialet som et gruppespeciale, udvikler den studerende desuden sine samarbejdskompetencer.

Indhold og omfang

Prøven er en fri skriftlig opgave bestående af en portfolio af 2–5 skriftlige fremstillinger samt en syntetiserende fremstilling. Den skriftlige opgave skal have et omfang på 55-70 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste og eventuelle bilag). De skriftlige fremstillinger i portfolioen sætter fokus på udvalgte dele af en overordnet problemstilling. Den afsluttende syntetiserende fremstilling skal præsentere relevante teoretiske og metodiske problemstillinger samt perspektiveringer i forhold til helheden. Specialeemnet og problemformuleringen skal være relevante i forhold til faget og skal aftales med og godkendes af specialevejlederen. 

Portfoliospecialet skal indeholde et resumé på 1-2 normalsider på engelsk (eller andet fremmedsprog). Resuméet indgår modificerende i den samlede bedømmelse. Hvis specialet skives på engelsk (eller andet fremmedsprog), kan resuméet skrives på dansk.